BS Otmuchów na Facbooku

Zmiany w Regulaminie kart debetowych i Regulaminie kart debetowych business

Informujemy, że z dniem 10 kwietnia 2019r. zmianie ulegną zapisy Regulaminu wydawania kart debetowych dla klientów indywidualnych  i Regulaminu kart debetowych business dla klientów instytucjonalnych.

Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Główne zmiany to:

  1. Wprowadzenie nowego terminu rozpatrywania reklamacji dla transakcji płatniczych, który będzie wynosił 15 dni roboczych, a w szczególnie skomplikowanych sytuacjach będzie mógł być wydłużony do 35 dni roboczych,
  2. Doprecyzowany został moment otrzymania zlecenia płatniczego, otrzymanego po godzinie granicznej lub w dniu wolnym od pracy,
  3. Doprecyzowano zapisy dotyczące odpowiedzialności Banku wobec Posiadacza kart za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej oraz za wykonanie nieautoryzowanej transakcji płatniczej,
  4. Dodano zapisy określające sposób pobierania opłat od transakcji płatniczych realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w obrocie z państwami członkowskimi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein), w jakiejkolwiek walucie. W takim przypadku zleceniodawca i beneficjent ponoszą opłaty określone w umowie zawartej przez każdego z nich ze swoim dostawcą – jedyną dostępną opcją SHA.

Pełna treść Regulaminu  kart debetowych oraz Regulaminu kart debetowych business w wersji obowiązującej od 10.04.2019r. dostępna jest w placówce Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, Oddziale w Nysie oraz w naszych Filiach.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Otmuchowie

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie