BS Otmuchów na Facbooku

Informacja o zmianach w regulacjach - PSD2

Informujemy, że z dniem 05 maja 2019r.  zmienione zostaną następujące regulacje dotyczące klientów  detalicznych i klientów instytucjonalnych:

  1. „Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych”
  2. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto”
  3. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto Junior”
  4. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto  Student”
  5. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto   Senior”
  6. „ Regulamin dla posiadaczy podstawowego rachunku płatniczego”
  7. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych POL-Efekt”
  8. „Regulamin kart debetowych”
  9. „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”

Wprowadzone zmiany wynikają z przepisów ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, a także Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zwanej Dyrektywą PSD2. Główne zmiany to:

  1. Konieczność zastosowania silnego uwierzytelnienia w usłudze bankowości elektronicznej oraz w przypadku płatności kartami.
  2. Zmiany w zakresie stosowanych środków uwierzytelnienia.
  3. Dodanie informacji dotyczących zasad funkcjonowania dostępu usług, które mogą inicjować transakcje płatnicze z rachunków płatniczych klienta, świadczyć usługę dostępu do rachunku oraz potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym.

Pełna treść w/w regulacji w nowym brzmieniu  dostępna jest w placówce Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, Oddziale w Nysie oraz w naszych Filiach.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany wprowadzone w wyżej wymienionych Regulacjach, mają Państwo możliwość złożenia do Banku stosownego oświadczenia, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian, tj. 05.05.2019r. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o braku zgody lub sprzeciwie do wprowadzanych zmian oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Otmuchowie

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie