BS Otmuchów na Facbooku

Informacja o zmianach w regulacjach od 15.12.2019r.

Uprzejmie informujemy, że od  15 grudnia  2019r.  zmieniają się niektóre zapisy  następujących regulacji dotyczących  klientów  detalicznych i klientów instytucjonalnych:

 1.  „Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych”
 2.  „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto”
 3.  „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto  Junior”
 4.  „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto  Student”
 5.  „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto    Senior”
 6.  „Regulamin dla posiadaczy podstawowego rachunku płatniczego”
 7.  „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych POL-Efekt”
 8.  „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”
 9.  „Taryfa opłat i prowizji bankowych BS Otmuchów dla klientów indywidualnych.”
 10.  „Taryfa opłat i prowizji bankowych BS Otmuchów dla klientów instytucjonalnych.”

 

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. w sprawie płatności transgranicznych i opłat za przeliczanie waluty oraz podpisanego przez Bank Porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania Polecenia zapłaty oraz Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oaz niektórych innych ustaw (Split Payment II).

 

 Główne zmiany w regulacjach dla klientów detalicznych to:

 1. Dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych)
 2. Określenie zasad realizacji przelewów Target i SEPA oraz wprowadzenie tych zmian do zasad realizacji Polecenia zapłaty, do której nie będzie już wymagana weryfikacja posiadania przez Bank zgody w momencie wykonywania takiej transakcji.
 3. Dodano zapis wynikający z art..60 prawa bankowego o możliwości rozwiązania umowy przez Bank.
 4. Dodano możliwość zaprzestania wysyłki informacji do Klientów w przypadku dwukrotnego jej zwrotu do banku z adnotacją o błędnym adresie Klienta.
 5. Doprecyzowano i uspójniono kategorie przesłanek umożliwiających Bankowi zmianę wysokości opłat i prowizji dla wszystkich rachunków bez względu na datę ich otwarcia.

 Główne zmiany w regulacjach dla klientów instytucjonalnych to:

 1. Dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych ) – w kontekście Rozporządzenia PE,
 2.  Zmiana zapisów w odniesieniu do rachunku VAT:
 1.  Rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania z rachunku VAT płatności o inne podatki oraz składki ZUS – obecnie jest możliwość realizacji tylko płatności podatku VAT,
 2.   Rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania egzekucji z rachunku VAT o płatności wskazane powyżej,
 3.   Dodanie możliwości zamykania rachunku VAT w sytuacji, kiedy u klienta zamykany jest  rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT, a na rachunku VAT występują środki pieniężne i Bank nie posiada decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o zadysponowaniu środkami.

Ponadto wprowadzono również zmiany dotyczące korekt redakcyjnych i legislacyjnych nie   mających wpływu na treść merytoryczną w/w  regulacji.

Główne zmiany w Taryfach opłat i prowizji bankowych BS Otmuchów dla klientów indywidualnych oraz w Taryfie opłat i prowizji bankowych BS Otmuchów dla klientów instytucjonalnych to:

 1. Zrównano opłaty przelewów krajowych w PLN (np. Elixir) z płatnościami w EUR realizowanymi na terenie EOG (SEPA).

PDFTaryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 15.12.2019r. (546,16KB)

PDFTaryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 20.03.2020r. (545,16KB)

Pełna treść w/w regulacji w nowym brzmieniu  dostępna jest w placówce Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, Oddziale w Nysie oraz w naszych Filiach. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany wprowadzone w wyżej wymienionych Regulacjach, mają Państwo możliwość złożenia do Banku stosownego oświadczenia, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian, tj. 14.12.2019r. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o braku zgody lub sprzeciwie do wprowadzanych zmian oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie