BS Otmuchów na Facbooku

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Porządek Obrad

Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Otmuchowie

w dniu 25 czerwca 2020r. o godz. 11:00

w Restauracji „Pod Zamkiem” Otmuchów ul. Zamkowa 2

 

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli, w tym Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Wybór Komisji:

          a) Komisji Skrutacyjnej;

          b) Komisji Wnioskowej;

          c) Komisji ds. Odpowiedniości.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

7. Przedstawienie:

          a) sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za 2019 rok;

          b) rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za 2019  rok wraz z opinią Biegłego Rewidenta;

          c) sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;

          d) sprawozdania z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich oraz spraw      i wniosków wysuniętych przez Zebrania Grup Członkowskich;

          e) przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności bankowej na 2020 rok.

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. Odpowiedniości dotyczącego wyniku indywidualnej i kolegialnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej.

9.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok, wraz z oceną funkcjonowania Polityki wynagradzania oraz oceną stosowania Zasad ładu korporacyjnego.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego oraz nad sprawami i wnioskami wysuniętymi przez Zebrania Grup Członkowskich.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

        a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok;

        b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za 2019 rok;

        c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za 2019 rok;

        d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Burskiemu za 2019 rok;

        e) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowo-Księgowych Pani Jolancie Kraweckiej za 2019 rok;

        f) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Beacie Zielińskiej   za 2019 rok;

        g) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych Panu Kamilowi Burskiemu za 2019 rok;

        h) udzielania absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych Pani Marcie Ciszewskiej za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 15.04.2019r.;

        i) udzielania absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pani Danucie Pielech za okres od dnia 15.04.2019r. do dnia 18.12.2019r.;

        j) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok;

        k) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2020 roku;

        l) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego na 2020 rok;

        m) uchwalenia Regulaminu Wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie;

        n) zatwierdzenia Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu oraz pracowników pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie.

12. Wybory do Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2020-2024:

        a) zgłaszanie kandydatur;

        b) przedstawienie sprawozdania Komisji ds. Odpowiedniości dotyczącego wyniku oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej;

        c) przeprowadzenie głosowania tajnego;

        d) przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania (ogłoszenie wyników wyborów);

        e) podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2020-2024.

13. Sprawy różne, wolne wnioski.

14. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Wnioskową.

15. Zamknięcie Obrad.

 

Zgodnie z §23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, wskazuję się drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków, na dzień 25 czerwca 2020r. o godz. 11:15 w Restauracji „Pod Zamkiem” Otmuchów ul. Zamkowa 2.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego zgodnie ze Statutem informuje, że w siedzibie Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, ul. Rynek 1”b”, 48-385 Otmuchów wyłożone są do wglądu członków następujące dokumenty:

1) projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli;

2) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli;

3) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania;

4) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie