BS Otmuchów na Facbooku

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli 2021

Porządek Obrad

Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Otmuchowie

w dniu 25 czerwca 2021r. o godz. 11:00

w Restauracji „Pod Zamkiem” Otmuchów ul. Zamkowa 2

 

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli, w tym Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Wybór Komisji:

         a) Komisji Skrutacyjnej;

         b) Komisji Wnioskowej;

         c) Komisji ds. Odpowiedniości.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

7. Przedstawienie:

         a) sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za 2020 rok;

         b) rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za 2020  rok wraz z opinią Biegłego Rewidenta;

         c) sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;

         d) sprawozdania z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich oraz spraw      i wniosków wysuniętych przez Zebrania Grup Członkowskich;

         e) przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności bankowej na 2021 rok;

         f) przedstawienie wystąpienia polustracyjnego po przeprowadzonej lustracji spółdzielczej pełnej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka za okres od 01.01.2017r do 31.12.2019r.

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. Odpowiedniości dotyczącego wyniku indywidualnej i kolegialnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej.

9.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok, wraz z oceną funkcjonowania Polityki wynagradzania oraz oceną stosowania Zasad ładu korporacyjnego.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego oraz nad sprawami i wnioskami wysuniętymi przez Zebrania Grup Członkowskich.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

       a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok;

       b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za 2020 rok;

       c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za 2020 rok;

       d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Burskiemu za 2020 rok;

       e) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowo-Księgowych Pani Jolancie Kraweckiej za 2020 rok;

       f) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Beacie Zielińskiej   za 2020 rok;

       g) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych Panu Kamilowi Burskiemu za 2020 rok;

       h) podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok;

       i) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2021 roku;

       j) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego na 2021 rok;

       k) zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Otmuchowie;

       l) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Banku Spółdzielczego;

       m) uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie”. 

12. Sprawy różne, wolne wnioski.

13. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Wnioskową.

14. Zamknięcie Obrad.

 

         Zgodnie z §23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, wskazuję się drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków, na dzień 25 czerwca 2021r. o godz. 11:15 w Restauracji „Pod Zamkiem” Otmuchów ul. Zamkowa 2.

         Zarząd Banku Spółdzielczego zgodnie ze Statutem informuje, że w siedzibie Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, ul. Rynek 1”b”, 48-385 Otmuchów wyłożone są do wglądu członków następujące dokumenty:

1) projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli;

2) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli;

3) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, łącznie ze sprawozdaniem

finansowym i sprawozdaniem z badania;

4) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie