BS Otmuchów na Facbooku

Ustawowe wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 roku można  złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. ustawowe wakacje kredytowe. 

Zawieszenie spłaty kredytu to pomoc w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania.

Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty  za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać  wyłącznie dla jednej umowy  kredytu hipotecznego pod warunkiem że:

  • umowa  kredytowa została  zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych - np.  na budowę, remont albo kupno mieszkania lub domu;
  • umowa kredytowa została podpisana przed 1 lipca 2022 roku a końcowy termin kredytowania przypada po 31 grudnia 2022 roku;
  • wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego wpłynie do Banku nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty/rat. 

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu Kredytobiorca może  złożyć w formie pisemnej:

  • osobiście w placówkach Banku;
  • drogą pocztową na adres Banku: Bank Spółdzielczy w Otmuchowie, ul. Rynek 1b, 48-385 Otmuchów;
  • pocztą elektroniczną na adres: wakacjekredytowe@bsotmuchow.pl (załączony do maila Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców);
  • poprzez system bankowości elektronicznej w zakładce "Kredyty". 

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego.

DOCXWzór wniosku o wakacje kredytowe (40,79KB)

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie