BS Otmuchów na Facbooku

Zmiany w Regulaminach dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych

W związku z wejściem zapisów Ustawy z dnia 7 lipca 2023r o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości Bank dokonał zmiany w Regulaminach  dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo – rozliczeniowych.

Zmiany w Regulaminach polegają na dodaniu zapisów o:

- weryfikacji przez Bank  w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – procedura umożliwiająca od dnia 01 czerwca 2024r. Bankowi weryfikację w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, o którym mowa w art.23a ustawy z dnia 24 września  2010r. o ewidencji ludności,  czy numer PESEL Posiadacza rachunku bankowego jest zastrzeżony.

Procedura przeprowadzana jest każdorazowo przed dokonaniem w placówce Banku przez Posiadacza rachunku bankowego, będącego konsumentem, wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedyńczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach Banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 .10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu,

- Od dnia 1 czerwca 2024r. w przypadku ustalenia zastrzeżenia numeru PESEL Posiadacza rachunku po przeprowadzeniu weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na zasadach określonych w art.105d ust.2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe, Bank wstrzymuje Posiadaczowi rachunku wypłatę gotówki w placówce Banku na 12 godzin.

Powyższe zmiany obowiązywać będą od dnia 01 czerwca 2024r.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie