BS Otmuchów na Facbooku
  • >
  • >

Pol-Efekt

Rachunek oszczędnościowy Pol-Efekt

  1. Warunkiem uruchomienia rachunku oszczędnościowego POL-Efekt jest posiadanie przez klienta w Banku rachunku bieżącego lub oszczędnościowo – rozliczeniowego.
  2. Rachunek może być wykorzystany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  3. Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna – rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz rezydent małoletni lub ubezwłasnowolniony.
  4. Rachunek oszczędnościowy  jest prowadzony jako rachunek imienny dla jednej osoby lub dla dwóch osób (jako rachunek wspólny).

 

Środki zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, określonej w uchwałach Zarządu Banku Spółdzielczego i podanej do wiadomości Posiadaczy poprzez wywieszenie w lokalach Banku.

Aktualne stopy procentowe dostępne w tabelach oprocentowania

Kapitalizacja na rachunkach następuje w okresach miesięcznych.

Najważniejsze cechy produktu to:

  • Wypłaty bez utraty naliczonych odsetek,
  • Wpłaty w dowolnym czasie i w dowolnej wysokości,
  • Odsetki dopisywane co miesiąc,
  • Brak opłaty za prowadzenie rachunku.
×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie