BS Otmuchów na Facbooku

Rolnicy - Oferta

wspoltworzymysukcesy2.png

RACHUNKI BIEŻĄCE DLA ROLNIKÓW

Rachunki bieżące dla rolników są przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych.

KORZYŚCI płynące z otwarcia rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie to przede wszystkim :

 • Bezpieczeństwo dokonywania transakcji
  • Bogata oferta kredytowa skierowana specjalnie do rolników
  • Konkurencyjne opłaty związane z obsługą rachunku. (zgodne z taryfą opłat i prowizji bankowych)
  • Możliwość złożenia dyspozycji zleceń stałych oraz poleceń zapłaty
  • Karta wydawana do rachunku bieżącego to międzynarodowa karta płatnicza VISA Business  dla rolników umożliwiająca wypłatę z rachunku w bankomatach i pozwalająca na dokonywanie transakcji bezgotówkowych do wysokości dostępnego salda na rachunku.

Otwarcie rachunku bieżącego jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić wniosek dostępny w Oddziałach Banku Następnie należy złożyć go w Banku i gotowe. Dokumenty potrzebne do otwarcia rachunku:

 • NIP- zaświadczenie o nadaniu
 • dowód osobisty
 • nakaz płatniczy podatku rolnego w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej zaświadczenie z US o płaceniu podatku dochodowego.

DEPOZYTY

Nadwyżki pieniężne można lokować na lokatach terminowych standardowych lub progresywnych, przy większych kwotach możliwe jest negocjowanie stawek oprocentowania.

LOKATY TERMINOWE STANDARD

LOKATY TERMINOWE PROGRESJA

LOKATY TERMINOWE DOPŁATA

LOKATY NEGOCJOWANE

Oprocentowanie negocjowanie od kwoty 50 000 złotych.

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe dla rolników prowadzone w złotych mogą być otwierane na okres: 1, 3, 6, 12 miesięcy oraz na 36 miesięcy.
Po upływie zadeklarowanego okresu, lokaty wraz z naliczonymi odsetkami są automatycznie odnawiane na kolejny okres, chyba że Klient złoży inną dyspozycję.
Minimalny wkład lokaty wynosi 500,00 zł.

Sposób naliczania odsetek:

 • w przypadku lokat otwieranych na okres 1 lub 3 miesiące, odsetki są naliczane na  koniec zadeklarowanego okresu.

Depozyty objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

PEŁNA OFERTA UBEZPIECZEŃ CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych :

 • Ubezpieczenia nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej.
 • Ubezpieczenia PAKIET AGRO PREMIUM umowa może obejmować:
 • Ubezpieczenie agro-casco maszyn rolniczych (sprzętu ),
 • Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej.

KREDYTY:

 • Obrotowy
 • Obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej
 • Inwestycyjny
 • Pomostowy

OBROTOWY

 • Przeznaczenie: Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na zakup obrotowych środków do produkcji rolnej m.in. nawozów, środki ochrony roślin, nasion, oleju napędowego, oleju opałowego do suszenia zbóż, oleju silnikowego, paszy dodatków do pasz, opału, części zamiennych, zwierząt do dalszej hodowli, zapłatę za energię, wodę. Kredyt ten wymaga udokumentowania 25% wykorzystania środków.
 • Okres kredytowania:  do 18 m- cy
 • Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.
 • Forma i sposób spłaty kredytu: Spłata kredytu następuje w terminach płatności określonych w umowie kredytu, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy lub wpłaty gotówkowej.
 • Możliwe formy zabezpieczenia kredytu: Weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

INWESTYCYJNY

 • Przeznaczenie: finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie majątku Klienta, np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itd.
 • NOWOŚĆ: istnieje możliwość refinansowania 50 % wydatków inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 • Okres kredytowania: dostosowany do możliwości spłaty kredytobiorcy. Kredyt może być udzielony jako krótko, średnio lub długoterminowy.
 • Oprocentowanie kredytu: ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową określoną Uchwałą Zarządu.
 • Forma spłaty kredytu: raty spłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub jednorazowo.
 • Wymagany udział środków własnych: 20% nakładów inwestycyjnych. W uzasadnionych przypadkach możliwe odejście od udziału własnego.
 • Możliwe formy zabezpieczenia kredytu: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

Rolnicy mogą również korzystać z kredytów dla podmiotów prowadzących działalność  gospodarczych oraz kredytów gotówkowych i mieszkaniowych dla osób fizycznych.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie