BS Otmuchów na Facbooku

Rolnicy - Kredyty

KREDYTY:

 • Obrotowy
 • Obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej
 • Inwestycyjny
 • Pomostowy

OBROTOWY

 • Przeznaczenie: Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na zakup obrotowych środków do produkcji rolnej m.in. nawozów, środki ochrony roślin, nasion, oleju napędowego, oleju opałowego do suszenia zbóż, oleju silnikowego, paszy dodatków do pasz, opału, części zamiennych, zwierząt do dalszej hodowli, zapłatę za energię, wodę. Kredyt ten wymaga udokumentowania 25% wykorzystania środków.
 • Okres kredytowania:  do 18 m- cy
 • Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.
 • Forma i sposób spłaty kredytu: Spłata kredytu następuje w terminach płatności określonych w umowie kredytu, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy lub wpłaty gotówkowej.
 • Możliwe formy zabezpieczenia kredytu: Weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

INWESTYCYJNY

 • Przeznaczenie: finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie majątku Klienta, np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itd.
 • NOWOŚĆ: istnieje możliwość refinansowania 50 % wydatków inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 • Okres kredytowania: dostosowany do możliwości spłaty kredytobiorcy. Kredyt może być udzielony jako krótko, średnio lub długoterminowy.
 • Oprocentowanie kredytu: ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową określoną Uchwałą Zarządu.
 • Forma spłaty kredytu: raty spłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub jednorazowo.
 • Wymagany udział środków własnych: 20% nakładów inwestycyjnych. W uzasadnionych przypadkach możliwe odejście od udziału własnego.
 • Możliwe formy zabezpieczenia kredytu: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

Rolnicy mogą również korzystać z kredytów dla podmiotów prowadzących działalność  gospodarczych oraz kredytów gotówkowych i mieszkaniowych dla osób fizycznych.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie