BS Otmuchów na Facbooku

Klienci Indywidualni - Tabela opłat i prowizji

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Otmuchowie dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Otmuchowie , zwanego dalej Bankiem.

2. Opłaty i prowizje pobierane są:

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;

3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;

4) zgodnie z zawartą umową.

3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.

4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.

5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.

6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym.

7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.

8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.

9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.

10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.

11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.

12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

PDFTaryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 02.04.2024r. (690,21KB)

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie