BS Otmuchów na Facbooku

Klienci Indywidualni - Rachunki

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE OFERUJE NASTĘPUJĄCE TYPY RACHUNKÓW:

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe typu Pol-Konto

Rachunek przeznaczony dla klientów, którzy cenią sobie tradycyjne zalety bankowości, wysoką jakość obsługi oraz wygodny dostęp do konta; posiadacz ROR może uzyskać w Banku kredyt odnawialny w formie linii kredytowej na okres 12 miesięcy, przy czym po tym okresie może nastąpić automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i taką sama kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania kolejnego wniosku.

Rachunek Pol-Konto  służy ich posiadaczom do:

 1. przechowywania środków pieniężnych,
 2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej, przy czym ograniczeń tych nie stosuje się do rozliczeń z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 3. korzystania z kart bankomatowych
 4. korzystanie z kart płatniczych VISA CLASIC DEBETOWA
 5. korzystania z dopuszczalnego debetu,
 6. zaciągania kredytu odnawialnego.

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe typu Pol-Konto Senior

Rachunek skierowany do klientów indywidualnych posiadających decyzję o przyznaniu prawa do emerytury lub renty korzystających z podstawowej usługi prowadzenia rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ROR.

Rachunek Pol-Konto Senior  służy ich posiadaczom do:

 1. przechowywania środków pieniężnych,
 2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej, przy czym ograniczeń tych nie stosuje się do rozliczeń z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 3. korzystania z kart bankowych
 4. korzystania z dopuszczalnego debetu,
 5. zaciągania kredytu odnawialnego.
 6. POL-Konto Senior otwierane jest i prowadzone wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które osiągnęły 60 rok życia oraz przedstawią dokument/ zaświadczenie o nabyciu praw emerytalnych.
 7. POL-Konto Senior otwierane jest na czas nieokreślony.
 8. Osoba fizyczna może być równocześnie posiadaczem tylko jednego POL-Konta własnego oraz współposiadaczem tylko jednego POL-Konta Senior wspólnego.

Rachunek oszczędnościowy Pol-Efekt

 1. Warunkiem uruchomienia rachunku oszczędnościowego POL-Efekt jest posiadanie przez klienta w Banku rachunku bieżącego lub oszczędnościowo – rozliczeniowego.
 2. Rachunek może być wykorzystany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 3. Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna – rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz rezydent małoletni lub ubezwłasnowolniony.
 4. Rachunek oszczędnościowy  jest prowadzony jako rachunek imienny dla jednej osoby lub dla dwóch osób (jako rachunek wspólny).

 

Środki zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, określonej w uchwałach Zarządu Banku Spółdzielczego i podanej do wiadomości Posiadaczy poprzez wywieszenie w lokalach Banku.

Aktualne stopy procentowe dostępne w tabelach oprocentowania

Kapitalizacja na rachunkach następuje w okresach miesięcznych.

Najważniejsze cechy produktu to:

 • Wypłaty bez utraty naliczonych odsetek,
 • Wpłaty w dowolnym czasie i w dowolnej wysokości,
 • Odsetki dopisywane co miesiąc,
 • Brak opłaty za prowadzenie rachunku.

 

Rachunki dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących  członkami rad rodziców

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie (a”vista)

Rachunki oszczędnościowe lokat terminowych

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie