BS Otmuchów na Facbooku

Historia

Zalążki obecnego banku powstały w 1948 r. W początkowym okresie zagospodarowywania ziem zachodnich było dużo improwizacji. Były przypadki dowolności w interpretowaniu aktualnie obowiązujących przepisów. Jedno jest jednak niepodważalne, autentyczna społeczna działalność osadników, pionierów w organizacji życia na ziemi otmuchowskiej.
Część działaczy wywodząca się z Polski centralnej i poznańskiego, wyniosła doświadczenie z działających przed wojną spółdzielczych organizacji kredytowo-finansowych. Organizowanie spółdzielczości na ziemi otmuchowskiej było tym trudniejsze, że nie było tutaj tradycji, które mogły wnieść autochtoniczne organizacje spółdzielcze jak to miało w dawnych powiatach strzeleckim czy raciborskim, gdzie już w 1945r. przystąpiono do organizowania Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. 
Organizowanie SOP napotkało w terenie na poważne trudności. Brak było lokali, wykwalifikowanych kadr, a nade wszystko środków finansowych. Z dużą pomocą przyszedł w tym okresie Bank Gospodarstwa Spółdzielczego, którego kredyty pozwoliły, w początkowym okresie, na rozpoczęcie działalności SOP. na terenie Otmuchowa i okolic. Ponadto czynnikiem opóźniającym tworzenie SOP, obok trudności natury finansowej, była atmosfera tymczasowości, spotęgowana przez wyjeżdżających na zachód mieszkańców pochodzenia niemieckiego.
Jak wynika z danych źródłowych, decydującym dla rozwoju i upowszechnienia SOP było Zarządzenie Ministra Skarbu z 4 stycznia 1950 r. ustalające sieć SOP na Opolszczyźnie. W wyniku realizacji tego Zarządzenia liczba Spółdzielni Kredytowych z 22 istniejących w opolskim w 1949 r. wzrosła w 1950 r. do 52 jednostek.

Z dniem 20 czerwca 1950 r. otwiera się oficjalna historia Spółdzielni Kredytowej w Otmuchowie. Taką datę nosi postanowienie sądu okręgowego w Nysie z siedzibą w Prudniku, mocą którego dokonany został wpis do rejestru spółdzielni „Gminną Kasę Spółdzielczą, z odpowiedzialnością udziałami, z siedzibą w Otmuchowie”. 
Dalsza poważna zmiana w organizacji SOP nastąpiła w 1975 r. Powołany został Bank Gospodarki Żywnościowej, który przejął nie tylko funkcje Centrali, ale też funkcje organizacyjne i rewizyjne. Powstały Banki Spółdzielcze. Bank Gospodarki Żywnościowej, będący bankiem państwowo- spółdzielczym, nawiązał do tradycji Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, pełniąc funkcje finansowe i organizacyjno-kontrolne w odniesieniu do BS-ów.
Bank Spółdzielczy w Otmuchowie na trwale zaznaczył swoją obecność w rozwoju społeczno-gospodarczym ziemi otmuchowskiej. Od 1950 r. zmieniał swój zasięg terytorialny działania jak i zakres działania. Poważniejszy rozwój banku nastąpił od drugiej połowy lat 70-tych, kiedy to w ramach zmian w podziale administracyjnym nastąpiło połączenie z bankiem w Kałkowie. 
Okres lat osiemdziesiątych w rozwoju Banku Spółdzielczego w Otmuchowie niewiele się różnił od rozwoju innych banków spółdzielczych. Działalność bieżącą krępował gorset przepisów narzucanych przez Bank Gospodarki Żywnościowej, a osiągane zyski były w znacznym stopniu transferowane do BGŻ. Chęć dynamicznego rozwijania działalności bankowej była główną przesłanką decyzji o zmianie zrzeszenia. Wraz z powstaniem Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. we Wrocławiu pojawiła się idea zrzeszenia się w nim. Niewątpliwie decyzja o zrzeszeniu się w GBP-Z S.A. okazała się słuszna. W 1987 r., jako pierwszemu bankowi w województwie, ufundowano sztandar BS.

Lata 90-te zaowocowały dalszym rozwojem banku. W dniu 1-go maja 1995 r. jako pierwszy bank w Polsce, pokonując przeciwności w postaci braku odpowiednich przepisów, prezes zarządu mgr Piotr Burski, doprowadza do połączenia 5 banków: BS Otmuchów, BS Nysa, BS Paczków, BS Kamiennik, BS Pakosławice. Tak powstaje struktura wielo oddziałowa funkcjonująca do dnia dzisiejszego. Głównym celem fuzji poszczególnych banków spółdzielczych było utworzenie jednego dużego Banku, który będzie mocny kapitałowo.
Należy zaznaczyć, iż przedsięwzięcie to pociągało za sobą szereg prac, w tym między innymi opracowanie programu działania połączonych banków do 2000 roku. Wymóg ten został postawiony przez Narodowy Bank Polski. 

W skład I –szej Rady Nadzorczej weszli z Banku Spółdzielczego w Otmuchowie:
- Anna Kowalczyk
- Tadeusz Maciuszek
- Ryszard Gutowski
- Grzegorz Gołąbek

z BS w Nysie:
- Jerzy Derejczyk
- Stanisław Majnusz
- Albin Dziurman

z BS w Paczkowie:
- Zbigniew Grządko
- Piotr Biernat

z BS w Kamienniku;
- Jan Walichiewicz
- Stanisław Jarosiewicz

z BS w Pakosławicach:
- Edward Chruściel
- Józef Tokarczyk

Pierwszy Zarząd Banku Spółdzielczego składał się z:
- prezesa- Piotra Burskiego
- z-cy prezesa – Władysława Majkrzaka
- członka – Bożeny Alchimowicz
- członka - Danuty Kwaśniewicz
- członka - Jana Duda

Po połączeniu się banków spółdzielczych przystąpiono do opracowania wspólnych regulaminów działalności kredytowej i oszczędnościowej, jak też wspólnego oprogramowania komputerowego.
Przeprowadzono remonty placówek i dokonano rozbudowy Oddziału Banku w Nysie.
Po siedemnastu latach działalności w jednej dużej strukturze, należy stwierdzić, iż Bank Spółdzielczy w Otmuchowie zdobył zaufanie ogromnej rzeszy członków i klientów, którzy na co dzień korzystają z usług świadczonych przez placówki działające na terenie 6-ciu gmin: Otmuchów, Nysa, Paczków, Kamiennik, Pakosławice i Skoroszyce.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie