BS Otmuchów na Facbooku

Dla Firmy

wspoltworzymysukcesy.png  

RACHUNKI BIEŻĄCE DLA FIRM

Rachunki bieżące dla Firm są przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Posiadaczami rachunków bankowych mogą być:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (w tym spółki osobowe w rozumieniu kodeksu spółek prawa handlowego),
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (również w formie spółek cywilnych),
 • osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów np.: radca prawny, adwokat, notariusz, lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, rzecznik patentowy itd.,
 • prowadzące działalność w kraju: przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i oddziały utworzone przez nierezydentów,
 • rolnicy,
 • jednostki sektora finansów publicznych.

Bank otwiera i prowadzi rachunki bankowe: bieżące i pomocnicze w złotych. W ramach rachunku bieżącego i pomocniczego Bank może otworzyć rachunek wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczony na określone cele oraz do przeprowadzenia w tym zakresie rozliczeń.

Korzyści płynące z otwarcia rachunku bieżącego dla Firmy w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie:

 • Bezpieczeństwo dokonywania transakcji
 • Bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych
 • Konkurencyjne opłaty związane z obsługą rachunku (zgodnie z  Taryfą opłat i prowizji bankowych.
 • Możliwość odbioru wyciągów  po każdej zmianie salda. Do wyciągu bankowego  Bank załącza kopie dokumentów rozliczeniowych. Bank doręcza wyciągi bankowe Posiadaczowi rachunku w sposób określony we wniosku o otwarcie rachunku.
 • Możliwość złożenia dyspozycji zleceń stałych oraz poleceń zapłaty.

Ponadto  Bank umożliwia Firmom:

 • otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych
 • korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym w złotych i innych kredytów na działalność gospodarczą, oferowanych przez Bank,
 • Realizacja transakcji za pomocą instrumentów płatniczych. Nasz Bank oferuje Firmom posiadającym rachunek bieżący karty płatnicze VISA BUSINESS DEBETOWA.

Dodatkowym atutem rachunku  jest nowoczesna, bezpieczna i wygodna możliwość korzystania z usług:

 • Internet Banking
 • Home Banking
 • SMS Banking

Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku bieżącego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wraz z wnioskiem o otwarcie rachunku bankowego w zależności od swojego statusu prawnego, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:

 • aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) dokument urzędowy (np. dowód osobisty) zawierający podstawowe dane o wnioskodawcy oraz informujący o jego statusie prawnym przy czym oddziały i przedstawicielstwa w kraju nierezydentów posiadające status rezydenta załączają odpowiednio wyciąg z rejestru przedsiębiorców lub wyciąg z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego – REGON
 • NIP – zaświadczenie o nadaniu
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o ile dane te nie wynikają z dokumentu, o którym mowa powyżej oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku.

Dokumenty dołączone do wniosku o otwarcie rachunku bankowego składane są w oryginałach. Bank sporządza kserokopie złożonych dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów Bank zwraca wnioskodawcy.

DEPOZYTY DLA FIRM

Pozwalają na zagospodarowanie wolnych środków w sposób, który przynosi odpowiedni zysk, gwarantując również płynność finansową. Bank zapewnia Posiadaczowi lokaty o :

 • zachowaniu tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawa bankowego.
 • ochronie danych osobowych osób reprezentujących Posiadacza lokaty i pełnomocników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Bank odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu lokat prowadzonych w Banku.

Środki na rachunku w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

KREDYTY DLA FIRM

W rachunku bieżącym

To najwygodniejsza forma kredytowania, umożliwia elastyczny dostęp do gotówki i możliwość jej wykorzystania w miarę potrzeb płatniczych, a to pozwoli zagwarantować płynność finansową Twojej firmy. Spłata kredytu następuje automatycznie (każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie), bez konieczności składania odrębnych dyspozycji. Limit kredytu uzależniony jest od wysokości wpływów na rachunek bieżący.

Przeznaczenie - finansowanie  bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Okres kredytowania - do 1 roku z możliwością odnowienia na następny okres.

Oprocentowanie kredytu - ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową określoną Uchwałą Zarządu.

Forma spłaty kredytu - jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, w okresie kredytowania możliwe jest wielokrotne wykorzystanie kredytu do wysokości przyznanego limitu.

Możliwe formy zabezpieczenia kredytu - weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczenie - finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie majątku Klienta, np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itd.

NOWOŚĆ - istnieje możliwość refinansowania 50 % wydatków inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku

Okres kredytowania - dostosowany do możliwości spłaty kredytobiorcy. Kredyt może być udzielony jako krótko, średnio lub długoterminowy.

Oprocentowanie kredytu - ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową określoną Uchwałą Zarządu.

Forma spłaty kredytu - raty spłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub jednorazowo.

Wymagany udział środków własnych - 20% nakładów inwestycyjnych. W uzasadnionych przypadkach możliwe odejście od udziału własnego.

Możliwe formy zabezpieczenia kredytu - weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie