BS Otmuchów na Facbooku

Dla Firmy

wspoltworzymysukcesy.png 

RACHUNKI BIEŻĄCE DLA FIRM

Rachunki bieżące dla Firm są przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Posiadaczami rachunków bankowych mogą być:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (w tym spółki osobowe w rozumieniu kodeksu spółek prawa handlowego),
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (również w formie spółek cywilnych),
 • osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów np.: radca prawny, adwokat, notariusz, lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, rzecznik patentowy itd.,
 • prowadzące działalność w kraju: przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i oddziały utworzone przez nierezydentów,
 • rolnicy,
 • jednostki sektora finansów publicznych.

Bank otwiera i prowadzi rachunki bankowe: bieżące i pomocnicze w złotych. W ramach rachunku bieżącego i pomocniczego Bank może otworzyć rachunek wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczony na określone cele oraz do przeprowadzenia w tym zakresie rozliczeń.

Korzyści płynące z otwarcia rachunku bieżącego dla Firmy w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie:

 • Bezpieczeństwo dokonywania transakcji
 • Bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych
 • Konkurencyjne opłaty związane z obsługą rachunku (zgodnie z  Taryfą opłat i prowizji bankowych.
 • Możliwość odbioru wyciągów  po każdej zmianie salda. Do wyciągu bankowego  Bank załącza kopie dokumentów rozliczeniowych. Bank doręcza wyciągi bankowe Posiadaczowi rachunku w sposób określony we wniosku o otwarcie rachunku.
 • Możliwość złożenia dyspozycji zleceń stałych oraz poleceń zapłaty.

Ponadto  Bank umożliwia Firmom:

 • otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych
 • korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym w złotych i innych kredytów na działalność gospodarczą, oferowanych przez Bank,
 • Realizacja transakcji za pomocą instrumentów płatniczych. Nasz Bank oferuje Firmom posiadającym rachunek bieżący karty płatnicze VISA/Master Card

Dodatkowym atutem rachunku  jest nowoczesna, bezpieczna i wygodna możliwość korzystania z usług:

 • Internet Banking
 • Home Banking
 • SMS Banking

Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku bieżącego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wraz z wnioskiem o otwarcie rachunku bankowego w zależności od swojego statusu prawnego, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:

 • aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) dokument urzędowy (np. dowód osobisty) zawierający podstawowe dane o wnioskodawcy oraz informujący o jego statusie prawnym przy czym oddziały i przedstawicielstwa w kraju nierezydentów posiadające status rezydenta załączają odpowiednio wyciąg z rejestru przedsiębiorców lub wyciąg z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego – REGON
 • NIP – zaświadczenie o nadaniu
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o ile dane te nie wynikają z dokumentu, o którym mowa powyżej oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku.

Dokumenty dołączone do wniosku o otwarcie rachunku bankowego składane są w oryginałach. Bank sporządza kserokopie złożonych dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów Bank zwraca wnioskodawcy.

DEPOZYTY DLA FIRM

Pozwalają na zagospodarowanie wolnych środków w sposób, który przynosi odpowiedni zysk, gwarantując również płynność finansową. Bank zapewnia Posiadaczowi lokaty o :

 • zachowaniu tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawa bankowego.
 • ochronie danych osobowych osób reprezentujących Posiadacza lokaty i pełnomocników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Bank odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu lokat prowadzonych w Banku.

Środki na rachunku w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

KREDYTY DLA FIRM

PDFKredyt inwestycyjny na działalność gospodarczą (268,05KB)
PDFKredyt inwestycyjny Unia Biznes (299,28KB)
PDFKredyt obrotowy (227,82KB)
PDFKredyt rewolwingowy (290,76KB)
PDFKredyt w rachunku bieżącym dla podmiotów gospodarczych (218,26KB)

PDFKredytowa Linia Hipoteczna (213,21KB)

PDFKredyt deweloperski (249,62KB)

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie