BS Otmuchów na Facbooku

Wspólnoty - Oferta

RACHUNKI ROZLICZENIOWE

Ofertę dla wspólnot mieszkaniowych staraliśmy się dostosować do Państwa potrzeb. Wśród rachunków rozliczeniowych znajdą Państwo rachunek bieżący i pomocniczy w PLN. Wystarczy wybrać odpowiedni rachunek i udać się do jednej z placówek Banku Spółdzielczego w Otmuchowie. Nasi Pracownicy odpowiedzą na Państwa pytania oraz udzielą wszelkich informacji. 

Rachunek rozliczeniowy bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania bieżących rozliczeń związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty.

Rachunek rozliczeniowy pomocniczy służy do gromadzenia środków na określony cel (np. opał, fundusz remontowy) i przeprowadzania określonych przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych.

Rachunki te mogą być prowadzone na czas  określony lub nieokreślony.

Rachunki rozliczeniowe bieżące/pomocnicze prowadzone są dla:

  • osób prawnych
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
  • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami

KREDYT INWESTYCYJNY "WSPÓLNY REMONT"

Kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym. Kredyt przeznaczony jest dla wspólnot mieszkaniowych w rozumieniu ustawy o własności lokali określanych jako ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Kredyt przeznaczony jest na:

1) finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych m.in. z: modernizacją, remontem, adaptacją, przebudową, ulepszeniem lub konserwacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, nadbudowa, ocieplenie budynku, wymiana wind, remont klatek schodowych, remont balkonów, wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, budowa małej architektury, itp.,

2) refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków, z uwzględnieniem następujących warunków:

a)  refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt,

b)  poniesione wydatki są udokumentowane,

c) zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Kredytobiorcy w kosztach inwestycji oraz odpowiednia jego kontrola, aby zapewnić pełną realizację inwestycji.

3) spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez wspólnotę w innym banku. Spłata kredytu nie może dotyczyć kredytów obsługiwanych nieterminowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy (maksymalne dopuszczalne opóźnienie: 14 dni) lub aktualnie przeterminowanych. Warunkiem spłaty kredytu w innym banku jest przedstawienie przez Klienta pozytywnych opinii z banku, w którym posiada kredyt o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań. Dodatkowo, Klient zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z banku potwierdzające aktualną wysokość zadłużenia z tytułu kredytu objętego wnioskowaną transakcją oraz dokumenty potwierdzające formę i rodzaj przyjętego zabezpieczenia. Warunkiem udzielania kredytu jest to, że przedmiotem kredytu nie był zakup nieruchomości

4) refinansowanie lub przejęcie ryzyka kredytowego od innego banku wymaga wyjaśnienia przyczyn zmiany banku, w szczególności w sytuacji, gdy zwiększone zapotrzebowanie na kredyt spowodowane jest wycofywaniem się z dotychczasowego banku finansującego. Transakcje tego typu zawsze należy traktować z wyjątkową ostrożnością;

5) przedmiotem inwestycji nie może być zakup nieruchomości.

Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont” może być udzielany na okres do 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi:

1)  pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami, na których gromadzone są środki na fundusz remontowy wspólnoty,

2)  cesja wierzytelności z tytułu wpłat członków wspólnoty na fundusz remontowy,

3) cesja praw z umowy (polisy) ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych,

4) inne formy zabezpieczeń, przewidziane w przepisach wewnętrznych dotyczących zabezpieczenia wierzytelności Banku, w szczególności cesja wierzytelności z umów najmu lokali/ powierzchni itp. jeżeli wspólnota ma zawarte takie umowy lub zamierza je zawrzeć.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie